Meerewijck I duurzaam
Energie-produktie als PostcodeRoos project = Energie coöperatie realiseren.
Een initiatief komt in aanmerking voor de PostCodeRoos Regeling wanneer deze heeft voldaan aan alle
voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oprichten van een coöperatie (vaak vormen de initiatiefnemers
het coöperatie bestuur), het bij elkaar brengen van voldoende leden die deelnemen in het project, het laten plaatsen van de opwek installatie, en het aanmelden van de installatie bij keuringsinstantie CertiQ.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan dan kan de coöperatie de beschikking aanvragen tot ‘aanwijzing voor
de Regeling Verlaagd Tarief’ bij de Belastingdienst. Wanneer de beschikking is aangevraagd beoordeeld de Belastingdienst of de coöperatie aan alle voorwaarden heeft voldaan en ontvangt op basis hiervan een reactie. Locaties
PostCodeRoos projecten worden doorgaans gerealiseerd op locaties die eigendom zijn van derden (in ons geval
onze vereniging). Een zonnepaneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7 m2. Bij een project van 200
zonnepanelen op is een oppervlakte van ongeveer 400 m2 meter nodig. De op te richten coöperatie maakt 15 jaar
gebruik van de desbetreffende locatie. Om dit juridisch vast te leggen wordt een opstaprecht gevestigd bij de
notaris. In een opstalovereenkomst wordt omschreven dat de coöperatie het recht heeft om (een deel) van de
locatie 15 jaar te gebruiken. Ook wordt in deze overeenkomst geregeld wat de eventuele vergoeding is die de
locatie eigenaar ontvangt voor het beschikbaar stellen van de grond. Wat deze vergoeding is hangt af van de
wensen van de locatie eigenaar en de mogelijkheden die de business case van de coöperatie biedt. Een
PostCodeRoos project heeft een looptijd van 15 jaar, de technische levensduur van de panelen is veel langer.
Onderdeel van de afspraken is ook wat er na 15 jaar met de opwekinstallatie zal gebeuren, in veel gevallen gaat deze dan over naar de locatie eigenaar.
De opgewekte elektriciteit wordt ingevoed op het net. Hiervoor wordt, op aanvraag van de coöperatie, door de
netbeheerder een aparte aansluiting geplaatst. Dit is een zogenaamde ‘zuivere teruglevering-aansluiting’
waardoor alleen energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Er wordt ook een aparte meterkast geplaatst waar de zonnepaneleninstallatie en de ‘zuivere teruglevering-aansluiting’ aan elkaar worden verbonden.
In verband met de af te sluiten verzekeringen door de coöperatie is het van belang dat vast staat dat het op te stellen parkeerdak sterk genoeg is om de opwekinstallatie te dragen. Deelnemers
De deelnemers worden lid van de (opwek) coöperatie. De coöperatieleden brengen de investering voor de
zonnepanelen bij elkaar. Wanneer de zonnepanelen installatie draait en de coöperatie een aanwijzing van de
Belastingdienst heeft verkregen, ontvangen de deelnemers de vrijstelling van energiebelasting op de
energierekening van hun energieleverancier. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal
lid worden van een coöperatie. Dit betekent dat iedereen kan deelnemen aan een PostCodeRoos project.
Deelnemers aan een project moeten wel in de nabijheid – in de PostCodeRoos – van de productie-installatie wonen, een kleinverbruikersaansluiting hebben en natuurlijk zelf elektriciteit verbruiken. Deelnemers zouden bewoners van Meerewijck 1 kunnen zijn.
In veel gevallen wordt bij de voorbereiding van een project professionele ondersteuning gezocht, provincies en gemeenten stellen hiervoor vaak een startsubsidie beschikbaar. https://www.postcoderoosregeling.nl
zicht op mogelijkheden voor een duurzame Energie toekomst van de woongemeenschap Meerewijck I in Leimuiden